(W)onderweg vzw

show menu

Missie & Visie

Missie
(W)onderweg is een vzw die opgericht werd in 1998 als een pluralistische vereniging voor normaal begaafde personen vanaf 18 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS).

Vzw (W)onderweg zet de persoon als individu met een ASS centraal en biedt hen de mogelijkheid tot creatieve ontplooiing, sociale contacten, vrijetijdsvaardigheden en vormingen.

Vzw (W)onderweg investeert in deskundigheid, creativiteit en engagement van zijn medewerkers.

Vzw (W)onderweg heeft een openheid tot samenwerking met andere organisaties, hetzij in structurele samenwerkingsvormen, in netwerken, in overleg. Bij het nastreven van deze samenwerkingsvormen dient de eigenheid van (W)onderweg gewaarborgd te worden.

Vzw (W)onderweg heeft een samenwerkingsverband met vzw Pegode.

Visie
(W)onderweg wil in een open positieve sfeer de unieke persoonlijkheid van elk van haar deelnemers met een ASS en een normale begaafdheid een centrale plaats bieden.

(W)onderweg wil aan de deelnemers geven waar ze recht op hebben: eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfontplooiing.

(W)onderweg wil hen de noodzakelijke duidelijkheid en structuur bieden in een ongedwongen sfeer.

In deze ongedwongen uitnodigende sfeer wil (W)onderweg de mogelijkheden scheppen tot het ontdekken en ontplooien van hun talenten en interesses.

(W)onderweg wil de deelnemers de tijd geven om hun vragen, onzekerheden en verwarring uit te drukken.

De persoon als individu is het uitgangspunt. De benadering is aangepast aan: niveau, leeftijd, persoonlijkheid, interesse, verwachting en noodzaak.

Het is belangrijk blijvend op zoek te gaan naar een flexibel en gedifferentieerd aanbod.

Gericht naar een autismespectrumstoornis is de kern en dit betekent: bieden van duidelijkheid, structuur, veiligheid en voorspelbaarheid. M.a.w. een antwoord geven op de vragen wat doe ik, waar, wanneer, met wie, hoe, hoelang, waarom. Een constante aandacht gaat naar aangepaste communicatie, sociale vaardigheden, betekenisverlening, inlevingsvermogen en de context.

(W)onderweg onderbouwt haar werking op 4 pijlers:

  • Creatieve ontplooiing
  • Sociale contacten
  • Vrije tijdsvaardigheden
  • Vorming